Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16074
Title: Độc tố nấm mốc và vấn đề vệ sinh an toàn thưc phẩm
Authors: Trần, Thị Duyên
Keywords: Độc tố nấm mốc
Vấn đề vệ sinh an toàn thưc phẩm
Issue Date: 2017
Publisher: Sở Khoa học và Công nghệ, liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Series/Report no.: Thông tin Khoa học Công nghệ, số 2/2017, pp. 30-31;
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16074
ISSN: 185991264
Appears in Collections:Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duyen-7.pdf1,42 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.