Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20495
Title: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân tại Quỹ trợ vốn CNVC và người lao động nghèo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Văn Anh (GVHD)
Nguyễn, Lê Đẩu
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Luận văn Thạc sĩ
Dịch vụ ngân hàng
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Kết quả nghiên cứu có được đưa ra những hàm ý quản trị nhằm giúp cho các nhà quản lý Quỹ nhận thấy những yếu tố cần phải cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ của Quỹ, từ đó nâng cao sự hài lòng của khách hàng mỗi khi tìm đến Quỹ, nâng cao thị phần khả năng tiếp cận và sự ưa thích sử dụng dịch vụ cho vay của Quỹ Trợ Vốn Công nhân Viên chức và Người lao động nghèo Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20495
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Le-Dau.pdf1,44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.