Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20459
Title: Các nhân tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Vũng Tàu
Authors: Đỗ, Thị Bích Hồng
Hồ, Thị Yến Ly
Keywords: Ngân hàng điện tử
Dịch vụ ngân hàng
Issue Date: 2022
Publisher: Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công thương
Series/Report no.: Tạp chí Công thương số 4, tháng 3 năm 2022;tr. 274-279
Abstract: Bài viết nhằm tìm ra nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Vũng Tàu (Sacombank Vũng Tàu). Kết quả từ phân tích hồi quy bội bằng phần mềm SPSS đã cho thấy có 6 nhân tố với mức độ tác động giảm dần đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại Sacombank Vũng Tàu gồm: Tính dễ sử dụng cảm nhận; Tính hữu ích cảm nhận; Sự tin cậy; Chi phí cảm nhận; Thương hiệu ngân hàng; Sự hài lòng của khách hàng. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra các hàm ý quản trị nhằm thu hút khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Sacombank Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20459
ISSN: 0866-7756
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TCCTSo4-BichHong-YenLy.pdf183,69 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.