Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14883
Title: Thiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải Thạch: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Văn Thông (GVHD)
Nguyễn, Văn Toàn (GVHD)
Nguyễn, Tuấn Anh
Keywords: Công nghệ chất khí -- Đồ án tốt nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hóa học và Công nghệ thực phẩm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14883
Appears in Collections:Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN-TUAN-ANH.pdf1,92 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.