Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14578
Title: Thu nhận CHITIN, CHITOSAN từ vỏ tôm để ứng dụng làm màng bao sinh học trong bảo quản thực phẩn: Đề tài NCKH
Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt (Người hướng dẫn khoa học)
Đặng, Thu Thuỷ (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Thị Nga
Keywords: Màng bao sinh học
Issue Date: 7/2013
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hóa và Công nghệ Thực phẩm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14578
Appears in Collections:Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Nga.pdf1,87 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.