Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14300
Title: Nghiên cứu tác dụng đồng vận của tia GAMMA Co-60 và HYDROPEOXIT cắt mạch CHITOSAN có độ đề AXETYL khoảng 70% ở các trạng thái trương
Authors: Đặng, Xuân Dự
Diệp, Khanh
Trần, Thị Anh Thư
Võ, Quang Mai
Keywords: Tia gamma
Chitosan
Issue Date: 1/2015
Series/Report no.: Tạp chí Đại học Sài Gòn, số 1(26)/2015, tr. 21-31;
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14300
Appears in Collections:Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baibao-DiepKhanh2.pdf532,96 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.