Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13944
Title: Giáo trình kiểm tra chất lượng thực phẩm (Dùng trong các trường THCN)
Authors: Phạm, Xuân Vượng
Keywords: Thực phẩm học
Issue Date: 2007
Publisher: Hà Nội
Abstract: Trình bày khái quát về thực phẩm, chất lượng thực phẩm, các yếu tố cấu thành chất lượng thực phẩm. Chức năng của chất lượng, tổ chức đánh giá chất lượng sản phẩm. Phương pháp phân tích hoá học, thành phần hoá học, chất lượng thực phẩm...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13944
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kiem-tra-chat-luong-thuc-pham.pdf9,21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.