Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13313
Title: Công nghệ sản xuất Malt và bia
Authors: Hoàng, Đình Hòa
Keywords: Bia
Công nghệ rượu bia
Issue Date: 2002
Publisher: Khoa học kỹ thật
Abstract: Trình bày nguyên liệu và công nghệ sản xuất malt và bia: nguyên liệu chính đại mạch, các nguyên liệu thay thế đại mạch; Qui trình sản xuất từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13313
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cong-nghe-san-xuat-Malt-va-Bia.pdf22,87 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.