Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20701
Title: Nghiên cứu chính sách kinh tế nhiều thành phần trong tác phẩm "Thường thức chính trị" của Hồ Chí Minh - Sự kết thừa và vận dụng của Đảng ta trong quá trình đổi mới.
Authors: Lê, Kinh Nam
Keywords: Chính sách kinh tế
Issue Date: 2022
Publisher: Hiệp Hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam
Series/Report no.: Tạp chí Thiết bi Giáo dục, tháng 11-2022;tr. 244-246
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20701
ISSN: 1859-0810
Appears in Collections:Kỹ năng mềm - Đại cương(Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Kinh-Nam.pdf1,35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.