Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20516
Title: Một số nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Vũng Tàu.
Authors: Đỗ, Thị Bích Hồng
Hồ, Thị Yến Ly
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Ngân hàng điện tử
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Đánh giá và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Vũng Tàu. Đưa ra các hàm ý hàm ý lý thuyết và hàm ý thực tiễn nhằm tăng cường triển khai, ứng dụng những ưu điểm của các nhân tố tích cực để gia tăng việc sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín và các giải pháp nhằm hạn chế, khắc phục những nhược điểm của các nhân tố tiêu cực đối với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20516
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BichHong-YenLy-DTNCKH.pdf1,84 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.