Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20503
Title: Nghiên cứu về vai trò của hệ thống thông tin kế toán: Đối với kiểm soát nội bộ và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
Authors: Lê, Thu Hằng
Keywords: Hệ thống thông tin kế toán
Kiểm soát nội bộ
Issue Date: 2022
Publisher: Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán. Tháng 4 năm 2022;tr. 126-131
Abstract: Hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) đã và đang được áp dụng rộng rãi ở nhiều doanh nghiệp (DN), nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Nhiều nghiên cứu được thực hiện, đã đánh giá vai trò quan trọng của HTTTKT đối với các tổ chức. Nghiên cứu này xem xét vai trò của HTTTKT đối với kiểm soát nội bộ (KSNB) và hiệu quả hoạt động. Mục tiêu chính là phân tích các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến HTTTKT, KSNB và hiệu quả hoạt động. Khi KSNB được vận hành theo HTTTKT, điều này sẽ giúp DN nâng cao tính tin cậy của thông tin tài chính, hoạt động hữu hiệu và hiệu quả. Ngoài ra, HTT- TKT góp phần vào việc ra quyết định tốt hơn của người sử dụng và gia tăng hiệu quả hoạt động.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20503
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThuHang.pdf294,39 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.