Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20442
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức
Authors: Bùi, Văn Hưng
Nguyễn, Thị Đức Loan
Keywords: Quản lí nhân sự
Người lao động
Issue Date: 2022
Publisher: Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công thương
Series/Report no.: Tạp chí Công thương số 1, tháng 1 năm 2022;tr. 214-218
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20442
ISSN: 0866-7756
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duc-Loan-BaoCongthuong-so1-22.pdf1,07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.