Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20331
Title: Xây dựng ứng dụng Website học tập online bằng ASP.Net Core: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Hoàng Thiên Ân
Phan, Ngọc Hoàng (GVHD)
Keywords: Website -- Ứng dụng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Xây dựng một Website học tập sử dụng ngôn ngữ C# trên nền tảng ASP.NET Core; Xây dựng CSDL dựa trên những thông tin thu thập được; Mô tả dữ liệu thu thập được dưới dạng Class Model; Xây dựng được các chức năng của một ứng dụng website học tập; Giao diện phù hợp, phân bố đầy đủ các chức năng và thân thiện với người quản lý người sử dụng.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20331
Appears in Collections:Ngành CNTT (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Hoang-Thien-An.pdf3,96 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.