Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20045
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Uỷ ban Nhân dân thành phố Bà Rịa: Luận văn thạc sĩ
Authors: Võ, Thị Thu Hồng (GVHD)
Phạm, Thị Thanh Trang
Keywords: Cán bộ công chức -- Luận văn thạc sĩ
Người lao động -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố tác động đến sự gắn bó của các đối tượng lao động đối với tổ chức; đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự gắn bó với tổ chức và đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự gắn bó của họ đối với tổ chức tại Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20045
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham-Thi-Thanh-Trang.pdf1,58 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.