Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20043
Title: Một số nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên ngành kế toán trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu: Đề tài Nghiên cứu khoa học
Authors: Nguyễn, Thị Anh Thư
Keywords: Giáo dục đại học -- Đại học Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo dục đại học -- Kế toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20043
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Anh-Thu.pdf1,57 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.