Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20015
Title: Nghiên cứu quy trình chiết tách chất màu tự nhiên từ hoa đậu biếc (CLITORIA TERNATEAN) và ứng dụng trong chế biến một số thực phẩm: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết (ch.nh)
Trần, Thị Duyên
Keywords: Hoa đậu biếc
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20015
Appears in Collections:Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Tuyet-NCKH.pdf3,04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.