Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19985
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ khách sạn của du khách tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Xuân Vinh
Nguyễn, Văn Anh (GVHD)
Keywords: Khách sạn -- Chất lượng dịch vụ
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ khách sạn của du khách tỉnh BR-VT ”” được thực hiện nhằm mục tiêu xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng để từ đó giúp cho các nhà quản lý vận dụng trong việc nâng cao sự hài lòng khách hàng nhằm duy trì và thu hút thê khách hàng đến với các khách sạn tại TP Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19985
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Xuan-Vinh.pdf1,12 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.