Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19872
Title: Nghiên cứu chiết tách thành phần hoá học và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của cao chiết vỏ lá Lô Hội (Aloe Vera) trồng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: Nguyễn, Thanh Nguyên
Vũ, Thị Hồng Phượng (GVHD)
Keywords: Lá lô hội -- Cao chiết
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19872
Appears in Collections:Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKHSV-Nguyen-Thanh-Nguyen.pdf2,79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.