Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19778
Title: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Đoàn, Văn Hùng
Đào, Duy Huân (GVHD)
Keywords: Hải quan -- Chất lượng dịch vụ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Abstract: “Đánh giá sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” được thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng, trên cơ sờ đó đưa ra hàm ý quản trị nhằm tăng sự hài lòng.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19778
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doan-Van-Hung.pdf2,01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.