Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19770
Title: Điều chế xúc tác dị thể cao từ nguồn nguyên liệu phế phẩm và ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng tổng hợp nhiên liệu sinh học (Biodiesel)
Authors: Võ, Nhị Kiều
Lê, Thuý Vân
Tống, Thị Minh Thu
Keywords: Biodiesel
Nhiên liệu sinh học
Issue Date: 2019
Publisher: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Series/Report no.: Thông tin Khoa học công nghệ, Số 1 (112);tr. 10-13
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19770
Appears in Collections:Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biodiesel.pdf3,18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.