Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19029
Title: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Cống ty cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC)
Other Titles: Improving Internal Control at Nai Nho stone Joint stock Company
Authors: Nguyễn, Thị Đức Loan
Keywords: Đá -- Khai thác -- Bà Rịa Vũng Tàu
Issue Date: 2018
Publisher: Kế toán & Kiểm toán
Series/Report no.: Kế toán & Kiểm toán, Số 1+2 (172+173);tr. 60-64
Abstract: Hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) là bộ phận thực hiện chức năng giám sát các hoạt động, nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý. Nó là sản phẩm được tạo ra từ yêu cầu của nhà quản lý. KSNB là những phương pháp và chính sách được thiết kế để ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, khuyến khích hiệu quả hoạt động nhằm đạt được sự tuân thủ các chính sách, quy trình được thiết lập. Quy mô của công ty ngày càng lớn, việc duy trì hệ thống KSNB là một yêu cầu bắt buộc. Hệ thống KSNB có ý nghĩa sống còn đối với công ty, vì nó giúp cho Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC) đạt được các mục tiêu đã đặt ra và giảm thiểu tác hại của các rủi ro đối với công ty
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19029
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duc-Loan3.pdf446,03 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.