Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/17766
Title: Nghiên cứu tổng hợp một số Nanospinel AB2O4 (A = Cu2+, Zn2+; B = Al3+, Cr3+) và hoạt tính xúc tác của chúng trong phản ứng oxi dehidro hóa etylbenzen thành styren: Phần 2. Nghiên cứu biến đổi cation hóa trị 3 ở hốc bát diện (Zn)Td(Al2-X CrX)BdO4 và cation hóa trị 2 ở hốc tứ diện (Zn1-XCuX)TdAl2BdO4 từ spinel ZnAl2O4 và hoạt tính xúc tác của chúng trong phản ứng oxi đehiđro hóa etylbenzen thành styren
Authors: Ngô, Thị Thuận
Nguyễn, Hồng Vinh
Keywords: Nanospinel
Etylbenzen
Issue Date: 2011
Publisher: Viện Hoá học Công nghệ Việt Nam
Series/Report no.: Tạp chí Hoá học, T.49;Tr. 478-484
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/17766
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Hong-Vinh-TCHH-P2.pdf472,19 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.