Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16226
Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Thanh Hoa
Võ, Thị Thu Hồng (Gvhd)
Keywords: Nguồn nhân lực -- Luận văn thạc sĩ
Quản lý nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Abstract: Đề tài điều tra đến 300 nhân viên, và sử dụng phần mềm SPSS để phân tích số liệu. Bằng phương pháp ước lượng hồi quy tuyến tính, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 6 nhân tố đo lường xác nhận tồn tại mối tương quan thuận, có ý nghĩa thống kê giữa Môi trường làm việc và quan hệ lao động, Đào tạo và phát triển nghề nghiệp, Lương thưởng và phúc lợi doanh nghiệp, Giáo dục đào tạo và pháp luật lao động, Tuyển dụng lao động, Phân tích và đánh giá kết quả công việc với phát triển nguồn nhân lực tại Liên Doanh Việt –Nga Vietsovpetro.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16226
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33.Nguyen-Thanh-Hoa.pdf1,45 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.