Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16175
Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu BENTONITE biến tính và ứng dụng xử lý AMONI trong nước: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Văn Tuấn
Diệp, Khanh (GVHD)
Keywords: Bentonite -- Đồ án tốt nghiệp
Công nghệ hoá học -- Đồ án tốt nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16175
Appears in Collections:Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Van-Tuan.pdf28,11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.