Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16154
Title: Giáo trình Thực hành Hóa học thực phẩm
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết
Nguyễn, Văn Tới (phối hợp)
Keywords: Hóa học thực phẩm -- Thí nghiệm
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển.
Abstract: Giáo trình nhằm mục đích giúp sinh viên hiểu rõ các kiến thức lý thuyết đã học, trang bị cho sinh viên các kỹ năng thực hành trong phòng thí nghiệm.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16154
Appears in Collections:Giáo trình (BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT-Thuc-hanh-hoa-hoc-thuc-pham.pdf16,34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.