Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16135
Title: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả Quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH Vinh Ngân: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Đỗ, Thanh Phong (GVHD)
Nguyễn, Bích Hồng
Keywords: Quản trị Logistics -- Hàng tồn kho -- Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển
Description: 88 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16135
Appears in Collections:Logistics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Bich-Hong.pdf11,2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.