Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16120
Title: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kỳ Nguyên: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Ánh Hoa (GVHD)
Nguyễn, Anh Thi
Keywords: Kế toán tài chính -- Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Description: 144 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16120
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Anh-Thi.pdf8,62 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.