Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16059
Nhan đề: Impact of self - assembled monolayer assisted surface dipole modulation of PET substrate on the quality of RF - sputtered AZO film
Tác giả: Võ, Thị Tiến Thiều
Mahesh, K.P.O
Lin, Pao-Hung
Tai, Yian
Từ khoá: Self assembled monolayer
Tự lắp ráp đơn lớp
Aluminum doped zinc oxide
Nhôm oxit pha tạp
Năm xuất bản: 1/2017
Nhà xuất bản: Elsevier
Tùng thư/Số báo cáo: Elsevier, 403, p. 356-361;
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16059
ISSN: 356-361
Bộ sưu tập: Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển (Articles)Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.