Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15747
Title: Tiếp cận quan điểm dạy học lấy người học làm trung tâm
Authors: Tôn, Quang Minh
Keywords: Giáo dục học -- Phương pháp
Issue Date: 4/2014
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Series/Report no.: Tập san Khoa học và Đào tạo, Số 1, tháng 4 năm 2014;tr 67-70
Abstract: Không nên xem Lấy người học làm trung tâm như một phương pháp dạy học mà phải xem xét nó như là một tư tưởng mới, một quan điểm dạy học mới. Lấy người học làm trung tâm không chỉ định hướng Tích cực hóa phương pháp dạy học, nó chi phối tất cả các khâu liên quan của quá trình dạy học, như mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức lớp học, phương pháp đánh giá v.v...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15747
Appears in Collections:Tập san 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ton-Quang-Minh.pdf181,47 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.