Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15745
Title: Ảnh hưởng của nước biển tự nhiên và nguồn dưỡng chất bổ sung đến sự sinh tổng hợp protein của spirulina platensis ở phòng thí nghiệm
Authors: Phạm, Thi Kim Ngọc
Keywords: Nuôi tảo
Spirulina platensis
Issue Date: 4/2014
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hoá học và CNTP
Series/Report no.: Tập san Khoa học và Đào tạo, Số 1, tháng 4 năm 2014;tr 78-84
Abstract: Trong nghiên cứu này, tôi tiến hành khảo sát một số tính chất hóa lý cơ bản của nguồn nước biển tại bãi biển Thủy Tiên, vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ đó dùng nước biển tự nhiên này để nuôi Spirulina platensis. Sau khi tiến hành khảo sát và tối ưu hóa các yếu tố điều kiện và hàm lượng dưỡng chất bổ sung có ảnh hưởng đến sự tổng hợp sinh khối của Spirulina platensis trên môi trường nước biển, chúng tôi đã xác định được các thông số tối ưu như sau: tỉ lệ nước biển 29%, tỉ lệ giống 0,35 g/l, p H môi trường 8,5, hàm lượng các dưỡng chất bổ sung NaHCO3, NaNO3 và KH2PO4 lần lượt là 17; 3,0 và 0,0307 (g/l). Khi nuôi Spirulinaplatensis bằng nước biển ở các điều kiện kỹ thuật như trên kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng protein trong sinh khối thu được cao hơn (ở mức ý nghĩa a = 0,05) so với sinh khối nuôi trên môi trường Zarrouk trong cùng điều kiện về tỉ lệ giống, nhiệt độ, cường độ chiếu sáng và tốc độ sục khí. Kết quả nghiên cứu này có thể xem xét sử dụng nguồn nước biển tự nhiên để nuôi trồng và sản xuất Spirulina platensis.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15745
Appears in Collections:Tập san 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham-Thi-Kim-Ngoc.pdf314,74 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.