Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14893
Title: Nghiên cứu và tổng hợp nano Silica từ tro trấu bằng phương pháp kết tủa: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Võ, Thị Tiến Thiều (GVHD)
Nguyễn, Thị Ngọc Thơ
Keywords: Công nghệ hoá học -- Đồ án tốt nghiệp
Nano Silica
Tro trấu -- Phương pháp kết tủa
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hóa học và Công nghệ thực phẩm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14893
Appears in Collections:Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bia.pdf173,17 kBAdobe PDF Sign in to read
NGUYEN-THI-NGOC-THO.pdf1,48 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.