Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14892
Title: Khảo sát sự ảnh hưởng của thời gian phản ứng thuỷ nhiệt đến quá trình tổng hợp khoáng Wollastonite từ tro trấu: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Võ, Thị Tiến Thiều (GVHD)
Vũ, Hoàng Nam
Keywords: Công nghệ hoá học -- Đồ án tốt nghiệp
Tro trấu -- Phản ứng hoá học
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hóa học và Công nghệ thực phẩm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14892
Appears in Collections:Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (KLTN-BVU)
Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bia.pdf175,17 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Vu-Van-Nam.pdf4,83 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.