Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14889
Title: Thiết kế quy trình xử lý mỏ khí - Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chính: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Văn Thông (GVHD)
Nguyễn, Văn Toàn (GVHD)
Phạm, Nhật Minh
Keywords: Công nghệ chất khí -- Đồ án tốt nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hóa học và Công nghệ thực phẩm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14889
Appears in Collections:Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham-Nhat-Minh.pdf2,91 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.