Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14888
Title: Nghiên cứu sử dụng lõi ngô làm chất hấp thụ để lọc Amoni ra khỏi nước: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Diệp, Khanh (GVHD)
Bùi, Thị Thuỳ Dung
Keywords: Công nghệ hoá học -- Đồ án tốt nghiệp
Lõi ngô -- Hấp thụ
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hóa học và Công nghệ thực phẩm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14888
Appears in Collections:Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUI-THI-THUY-DUNG.pdf2,76 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.