Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14887
Title: Tổng hợp nano Curcumin từ củ nghệ tươi: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Lê, Thị Phương Anh (GVHD)
Lê, Thị Hoà
Keywords: Công nghệ hoá học -- Đồ án tốt nghiệp
Nano Curcumin
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hóa học và Công nghệ thực phẩm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14887
Appears in Collections:Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LE-THI-HOA.pdf1,76 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.