Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14886
Title: Nghiên cứu tổng hợp Zeolit 3A từ cao lanh và khảo sát khả năng làm khan cồn: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Diệp, Khanh (GVHD)
Trương, Quốc Thanh
Keywords: Cao lanh
Khan cồn
Công nghệ hoá học -- Đồ án tốt nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hóa học và Công nghệ thực phẩm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14886
Appears in Collections:Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truong-Quoc-Thanh.pdf1,62 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.