Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14884
Title: Sản xuất Lycopene từ gấc với quy mô công nghiệp: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Vũ, Thị Hồng Phượng (GVHD)
Nguyễn, Trung Hậu
Keywords: Trái gấc -- Trích ly -- Đồ án tốt nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hóa học và Công nghệ thực phẩm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14884
Appears in Collections:Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Trung-Hau.pdf2,01 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.