Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14882
Title: Tính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3/ngày: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Lê, Công Tánh (GVHD)
Nguyễn, Thành Luân
Keywords: Công nghệ chất khí -- Đồ án tốt nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hóa học và Công nghệ thực phẩm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14882
Appears in Collections:Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN-THANH-LUAN.pdf2,05 MBAdobe PDF Sign in to read
phu luc 1.pdf234,17 kBAdobe PDF Sign in to read
phu luc 2.pdf69,18 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.