Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14580
Title: Phân lập, tuyển chọn những chủng nấm mốc có khả năng sinh tổng hợp ENZYME CELLULASE cao ứng dụng vào quá trình ủ phân hữu cơ từ vỏ trái Cacao: Đề tài NCKH
Authors: Trần, Thị Duyên (Người hướng dẫn khoa học)
Phạm, Thị Hữu Hạnh (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Văn Tới
Keywords: Nấm men -- Đề tài nghiên cứu khoa học
Issue Date: 7/2013
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hóa và Công nghệ Thực phẩm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14580
Appears in Collections:Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Van-Toi.pdf3,68 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.