Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14524
Title: Phân lập và định danh vi khuẩn lactic từ mực muối
Authors: Phạm, Thị Kim Ngọc
Nguyễn, Thị Minh Nguyệt
Thái, Mỹ Ngân
Nguyễn, Văn Dũng
Keywords: Mực muối
Vi khuẩn Lactic
Issue Date: 2014
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia;Tập 30, số 6S, tr.703-708
Abstract: Mực muối là một dạng sản phẩm lên men truyền thống của người miền Trung Việt Nam. Trong quá trình muối mực, dưới sự tác động của nồng độ muối cao cũng như sự hiện diện của các nhóm vi sinh vật khác nhau dã tạo nên nét đặc trưng của sản phẩm. Một trong những yếu tố quyết dịnh đến chất lượng sản phẩm là hệ vi sinh vật có khả năng lên men lactic. Kết quả bước đầu chúng tôi đã phân lập được 9 chủng vi khuần Gram (+) hiện diện trong 9 mẫu mực muối khác nhau. Kết hợp quan sát đặc. điểm hình thái với phương pháp hóa sinh, phân tích và so sánh trình tự vùng gen 16S rDNA chúng tôi đã định danh được 9 loài vi khuẩn hiện diện trong mực muối là Bacillus thuringiensis, B. amyloliqueýaciens, B. subtilis, B. atrophaeus, B. licheniformis, B.megaterium; Lactobacillus acidophilus, L. plantarum và 1 loài Staphylococcus s
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14524
ISSN: 0866 6612
Appears in Collections:Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển (Articles)
Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham-Thi-Kim-Ngoc.pdf693,29 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.