Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14523
Title: Ứng dụng phương pháp vi sinh, hoá sinh và giải trình tự vùng gen 16S-rDNA để định danh vi khuẩn LACTIC có khả năng sinh PROTEASE trong quá trình lên men mắm mực
Authors: Phạm, Thị Kim Ngọc
Nguyễn, Thị Minh Nguyệt
Keywords: Mực muối
Vi khuẩn Lactic
Issue Date: 2015
Series/Report no.: Thông tin Khoa học công nghệ;Số 2 (97), tr.18-21
Abstract: Mắm mực là sản phẩm lên men truyền thống của người miền Trung Việt Nam. Chất lượng của sản phẩm chịu ảnh hưởng của khá nhiều yếu tố: nguyên liệu, thời gian lên men, nồng độ muối, hệ vi sinh vật thực hiện quá trình lên men...Trong đó, yếu tố quyết định đến chất lượng sản phẩm là hệ vi khuẩn lactic có khả năng sinh protease. Kết quả bước đẩu đã phân lập được 5 dòng vi khuẩn lactic có khả năng sinh protease từ mắm mực. Kết hợp quan sát đặc điểm hình thái với phương pháp hóa sinh, khảo sát hoạt tính enzyme catalase, khả năng biến dưỡng citrate và hoạt tính đông tụ sữa đã định danh sơ bộ 5 dòng này thuộc vào 2 chi Lactobacillusvà Bacillus.Tiếp tục dùng kỹ thuật giải trình tự vùng gen 16S rDNA đã định danh được 5 loài vi khuẩn này là Bacillus amyloliquefaciens, B. subtilis, B. megaterium; Lactobacillus acidophilus, L. Plantơrum
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14523
ISSN: 1859-91264
Appears in Collections:Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham-Thi-Kim-Ngoc-2015.pdf762,72 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.