Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14521
Title: So sánh hiệu suất thu hồi và tính chất cấu trúc của đậu phụ thu nhận được nhờ tác nhân khác nhau
Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt
Phạm, Thị Kim Ngọc
Keywords: Cấu trúc đậu phụ
Hiệu suất đậu phụ
Issue Date: 2014
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và công nghệ;Tập 52, số 5C, tr.346-351
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là làm rõ sự ảnh hưởng của các tác nhân đông tụ đến hiệu suất thu hồi và các tính chất của đậu phụ thu được. Qua khảo sát hàm lượng chất tạo đông, hiệu suất thu hồi đậu phụ và hàm lượng chất khô trong đậu phụ chúng tôi đã xác định được hàm lượng và các thông số thích hợp cho từng tác nhân. Hiệu suất thu hồi và chỉ số trắng của đậu phụ được đông tụ nhờ tác nhân nước chua cao hơn hầu hết các tác nhân khảo sát khác ngoại trừ thạch cao. Tương tự, các tính dai, dẻo, khả năng chịu lực và độ co giãn của sản phẩm đông tụ nhờ nước chua cũng cho kết quả vượt trội (chi kém so với hỗn hợp tác nhân MgS04 + CaSOẠ Kết quả chứng tỏ nước chua có thể được dùng để sản xuất đậu phụ chất lượng, an toàn. Đồng thời các số liệu thu được cũng đã cho thấy nhiều chỉ tiêu bất thường (như hiệu suất, chi số trắng và sự hạn chế về các tính chất cơ lí) của đậu phụ thu nhận được từ thạch cao. Các kết quả này chưa từng được công bố trước đây
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14521
ISSN: 0866 708X
Appears in Collections:Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Minh-Nguyet-Pham-Kim-Ngoc.pdf940,61 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.