Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14346
Title: Công nghệ sản xuất và kiểm tra cồn Etylic
Authors: Nguyễn, Đình Thưởng
Nguyễn, Thanh Hằng
Keywords: Cồn
Rượu êtylic
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa học và kỹ thuật
Citation: In lần thử 3 có sửa chữa, bổ sung
Abstract: Giới thiệu tình hình sản xuất và sử dụng cồn, rượu ở nước ta và trên thế giới. Nguyên liệu trong sản xuất cồn. Công nghệ sản xuất cồn Etylic và kiểm tra sản xuất
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14346
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cong-nghe-san-xuat-kiem-tra-con.pdf9,68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.