Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14299
Title: Nghiên cứu xử lý NOx (deNOx) bằng xúc tác OMS-2 và OMS-2 biến tính bạc kim loại (Ag-OMS-2)
Authors: Diệp, Khanh
Lê, Thị Phương Anh
Phạm, Hòa Sơn
Đặng, Xuân Dự
Keywords: OMS-2
Ag-OMS-2
Vật liệu xúc tác
Issue Date: 10/2013
Series/Report no.: Tạp chí Đại học Sài Gòn, số 16/2013, tr. 57-62;
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14299
Appears in Collections:Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baibao-DiepKhanh1.pdf418,44 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.