Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14024
Title: Nghiên cứu chế tạo bột má phanh từ dầu vỏ hạt điều: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Văn Toàn (GVHD)
Nguyễn, Thanh Vịnh
Keywords: Hạt điều -- Nghiên cứu -- Đồ án tốt nghiệp
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hóa học và Công nghệ thực phẩm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14024
Appears in Collections:Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thanh-Vinh.pdf1,58 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.