Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13945
Title: Phương pháp phân tích vi sinh vật trong nước, thực phẩm và mỹ phẩm
Authors: Trần, Linh Thước
Keywords: Vi sinh vật
Thực phẩm -- Phân tích
Nước -- Phân tích
Issue Date: 2006
Publisher: Giáo dục
Abstract: Giới thiệu một số tiêu chí vi sinh vật được kiểm soát trong nước, thực phẩm và mỹ phẩm. Kĩ thuật cơ bản trong phân tích và kiểm nghiệm vi sinh vật, các phương pháp phân tích không truyền thống
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13945
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phuong-phap-phan-tich-vi-sinh-vat.pdf51,4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.