Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13750
Title: Biến tính than hoạt tính bằng phương pháp phủ các oxit kim loại chuyển tiếp MeOx: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Văn Thông (GVHD)
Dương, Khắc Hồng (GVHD)
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Keywords: Kim loại -- Phương pháp phủ Oxit -- Đồ án tốt nghiệp
Than hoạt tính -- Phương pháp phủ Oxit
Issue Date: 6/2014
Publisher: Khoa Hóa học & CNTP - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13750
Appears in Collections:Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thu Hien.pdf2,43 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.