Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13600
Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kênh phân phối tại Công ty TNHH Hải Ngọc: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo (GV hướng dẫn)
Trần, Thị Minh Huệ
Keywords: Kinh doanh
Kênh phân phối -- Quản lý
Issue Date: 6/2013
Publisher: Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13600
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
[30-07-2013_19.00.54]tran_thi_minh_hue_dh09dn.pdf1,42 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.