Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12987
Title: Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm
Authors: Hà, Duyên Tư
Keywords: Thực phẩm -- Phân tích
Thực phẩm -- Đánh giá cảm quang
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa học và kỹ thuật
Abstract: Đại cương về tính chất cảm quan của thực phẩm, đánh giá cảm quan và vai trò của đánh giá cảm quan trong kiểm soát sản phẩm. Cơ sở sinh lí học thần kinh của đánh giá cảm quan. Phép thử cảm quan. Lựa chọn và huấn luyện người thử. Phòng thí nghiệm cảm quan
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12987
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ky thuat phan tich cam quan thuc pham.pdf30,91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.