Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12405
Title: Nền hành chính theo hướng "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" là một nền hành chính minh bạch, công khai, mở cửa với dân
Authors: Võ, Kim Sơn
Keywords: Tổ chức nhà nước
Issue Date: 2006
Series/Report no.: Tổ chức nhà nước, số 7; tr. 17-18, 24
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12405
ISSN: 0868-3697
Appears in Collections:Tạp chí Tổ chức nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CTv74S072006017.pdf 162,75 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.